Najstarszy wśród członków Koła w Pszowie. Drukuj
 
Najstarszy wśród członków Koła w Pszowie.

Z pośród członków zwyczajnych Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pszowie, 4-ch liczy sobie ponad 90 lat. Wśród nich najstarszym jest kol. Karol Ogórek, który w styczniu tego roku ukończył 96 lat. Urodził się 27 stycznia 1913 roku w Rybniku. Tam też skończył Szkołę Powszechną i Gimnazjum. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Wybuch II wojny światowej nie pozwolił mu jednak na ukończenie studiów i zdania wymaganych egzaminów.
W lipcu 1939 roku rozpoczął praktykę w Miejskich Zakładach Technicznych w Rybniku, ale po wkroczeniu wojsk Niemieckich i objęciu władzy przez okupanta - z powodu zdeklarowania się do narodowości polskiej - został zwolniony już w październiku tego roku.
Pod koniec listopada 1939 r. wstąpił do powstałej, tajnej organizacji „Związku Walki Zbrojnej". Został zaprzysiężony jako komendant placówki Orzepowice, Zwonowice i Wielopole. Powierzono mu organizowanie nowych placówek organizacji w tych miejscowościach. Od m-ca lutego placówki te przekształcono w Grupę Armii Krajowej i podporządkowano Grupie Rybnik, gdzie pełnił funkcje dowódcze pod pseudonimem „Winkler".
W dniu 28 kwietnia 1940 r. groziło mu aresztowanie, zmuszony został do ukrywania się w terenie, kontynuując działalność organizacji. W chwili ponownej próby aresztowania we wrześniu tego roku, zmuszony został do przeniesienia się do Sudołów i zatrudnienia w firmie budowlanej w charakterze pracownika fizycznego, gdzie pracował do końca 1940 roku.
W marcu 1941 roku jako spalony, został przerzucony na teren tzw. „Generalnej Gubernii" do Krakowa i przekazany do pracy konspiracyjnej w kompanii dr Zająca Feliksa, psedonim „Huragan". W kompanii tej pełnił początkowo funkcję szeregowego żołnierza, pracując jednocześnie w charakterze pracownika umysłowego na stacji kolejowej a następnie w firmie spożywczej J. Meiul w Krakowie.
W maju 1942 roku. firma skierowała go do swej filii w Przemyślu. Natomiast dowództwo kompanii Armii Krajowej, oddelegowało go do pracy konspiracyjnej na terenie Przemyśla, w charakterze łącznika - wywiadowcy, gdzie pracował do końca wojny. W okresie okupacji, z powodu pracy konspiracyjnej poszukiwany był przez Gestapo i umieszczony w spisie osób ściganych w tzw. „Księdze Poszukiwań".
W sierpniu 1945 roku wrócił do domu i rozpoczął pracę w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego najpierw w aprowizacji, potem w ekspedycji a wreszcie na stanowisku Kierownika Działu Zaopatrzenia. W tym charakterze w grudniu 1957 roku przeniesiony został do Kopalni Węgla Kamiennego „Anna" w Pszowie, gdzie pracował do emerytury.
W 1958 roku ukończył Technikum Górnicze w Katowicach na Wydziale Zaocznym, uzyskując tytuł „Technika Górnika".
Pracując, brał czynny udział w wielu pracach społecznych w Rybniku a potem w Pszowie. W latach 1950 - 1956 był członkiem Rady Zakładowej i Kasy  Zapomogowo-Pożyczkowej w Dyrekcji RZPW. W uznaniu tej pracy otrzymał „Medal X-lecia PRL". Był członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego „ROW Rybnik". W 1974 r. odznaczony został Srebrną Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego". W latach 1956 - 1965 był członkiem Rady Nadzorczej „Powszechnej Spółdzielni Spożywców" w Pszowie. Był też członkiem Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Muzycznej i Technikum Górniczym w Rybniku a także członkiem Samorządu Mieszkańców w Rybniku.
W Lutym 1976 roku wstąpił do Koła Miejskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Pszowie. Jako członek ZBoWiD-u dał się poznać, jako dobry aktywista i działacz społeczny, udzielając się we wszystkich poczynaniach Koła. W latach 1970-tych, Koło Miejskie zajęte było przeniesieniem „Kombatanckiej Izby Pamięci Narodowej" do nowego pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie. Karol Ogórek jako Kierownik Działu Zaopatrzenia Kopalni „Anna" w Pszowie, wykazał wiele starań w jej wyposażenie w nowy sprzęt, meble, i elementy wystawowe. Był współtwórcą tego obiektu przeznaczonego przede wszystkim dla młodzieży.
W latach 1990-tych został pozytywnie zweryfikowany zostając członkiem zwyczajnym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Dopiero w 1995 r. odznaczony został „Krzyżem Armii Krajowej", oraz została mu nadana „Odznaka Weterana Walk o Niepodległość". Natomiast w 2001 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu stopień „Podporucznika Wojska Polskiego" a Prezes Rady Ministrów „Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny". Ząb czasu i pogarszający się stan zdrowia, nie pozwalał mu na aktywna działalność w organizacji kombatanckiej, ale - mimo, że mieszka w Rybniku - utrzymuje z nią kontakt, interesuje się jej działalnością. Starzy kombatanci, koledzy i przyjaciele odwzajemniają się, odwiedzają go w domu i informują o swych poczynaniach.
W dniu 95 rocznicy urodzin, członkowie Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie, odwiedzili go w domu, wręczyli piękny bukiet kwiatów, „Dyplom Uznania" w imieniu Zarządu Głównego ZKRPiBWP w Warszawie i Zarządu Okręgowego w Katowicach, „List Gratulacyjny" od Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie z pracą zbiorową omawiająca „Miejsca Pamięci Narodowej" w Pszowie, oraz skromne upominki rzeczowych.
Wszyscy pszowscy kombatanci, z okazji „Święta Wojska Polskiego" życzą mu dalszym długich lat życia w dobrym zdrowiu i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego najlepszego kolego KAROLU.