Koło Pszczelarzy Nr 39 w Pszowie Drukuj

      

Prezesem Koła jest Stanisław Oślizło

– dyplomowany Mistrz Pszczelarski

Od dawnych czasów na terenie Pszowa istniały pasieki, ale właściciele nie należeli do żadnego związku. Wiadomo, że w czasie drugiej Wojny Światowej pszczelarze z Pszowa dołączyli do Koła w Czernicy, gdyż był to warunek przydziału cukru. O dalszej działalności brak informacji, dopiero w 1957 roku zaczęły odbywać się spotkania w pasiekach a w szczególności w stolarni pana Alojzego Bugla. Organizacji miała charakter lokalny i dotyczyła terenu miasta Pszowa. W 1962 roku założono Koło Pszczelarzy w Pszowie, a prezesem wybrano Franciszka Kowola. Brak z tego okresu dokumentacji. Dopiero w 1965 roku ówczesny powiatowy Prezes Zarządu Pszczelarzy w Wodziaławiu Śląskim pan Stanisław Pośpiech zorganizował i prowadził zebranie organizacyjne, omówił znaczenie Koła Pszczelarzy i korzyści jakie z tego tytuły mogą osiągnąć pszczelarze. Na tym zebraniu wybrano zarząd koła, w skład którego weszli:

 

Henryk Gedyga – Prezes
Jan Mencel – Sekretarz
Konrad Grimel – Skarbnik
Stanisław Poznański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Praca Koła zaczęła się stabilizować. Początki były trudne, ale najważniejsze, że działalność Koła trwa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy. Dużą zasługę dla funkcjonowania i rozwoju naszego Koła w tamtych czasach miał Zarząd Kopalni „Anna” stwarzając dobre warunki organizacyjne i finansowe.

Z dokumentacji wynika, że z obecnych członków Koła tylko kol. Ryszard Świerczek należał do Koła w momencie założenia w 1965 roku.

Praca w Kole układa się dobrze. Co miesiąc odbywają się zebrania na których oprócz spraw organizacyjnych jest pogłębiana wiedza fachowa oraz dyskusja na różne bieżące tematy. Poza tym mamy zebrania praktyczne w pasiekach naszych członków. Co rocznie bierzemy udział w Dożynkach w Pszowie i sąsiednich miejscowościach oraz organizujemy wystawy i prelekcje na tematy pszczelarskie z okazji Dni Promocji Zdrowia w tutejszym MOK-u.

Członkowie naszego Koła biorą udział w kursach i szkoleniach na tematy pszczelarskie organizowane przez Śląski Związek Pszczelarski, prenumerują również fachowe czasopisma uzupełniając swą wiedzę. Członkowie Koła organizują prelekcje na tematy pszczelarskie w okolicznych szkołach.

Organizujemy również wycieczki do różnych atrakcyjnych miejsc związanych z pszczelarstwem i nie tylko.

Corocznie uczestniczymy także w spotkaniach, wystawach i wykładach organizowanych w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie Śmiłowicach w ramach tzw. Otwartych Drzwi. Członkowie naszego Koła także brali udział w wyjazdach zagranicznych do Austrii, Czech, Węgier i Włoch zorganizowanych przez Śląski Związek Pszczelarski w Katowicach. Również przedstawiciele naszego Koła kol. Eugeniusz Maciejewski uczestniczył w Światowym Kongresie Pszczelarzy „Apimondia” w Brukseli.

Prowadzimy również kronikę Koła, gdzie znajdują się zdjęcia i opisy najważniejszych wydarzeń z życia Koła.

Od roku 2004 Koło posiada sztandar ufundowany przez członków Koła ze wsparciem finansowym ze stron Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wodzisławiu Śląskim, Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim oraz Urzędu Miasta w Pszowie. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.

W okresie 50 – lecia funkcję Prezesa pełnili kolejno:

Franciszek Kowol (senior) jedna skrócona kadencja
Henryk Gedyga jedna kadencja
Teodor Ferdyan dwie kadencje
Stanisław Poznański dwie kadencje
Robert Szmelich jedna kadencja
Franciszek Kowol (junior) cztery i pół kadencji
Stanisław Pośpiech jedna kadencja

Z pozostałych członków Zarządu należy wymienić:

Jan Mencel Sekretarz przez 4 kadencje
Bolesław Ruszka Skarbnik przez 4 kadencje
Zygmunt Bauerek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przez 6 kadencji
Emanuel Burda Skarbnik przez 2 kadencje
Janusz Lasota Skarbnik przez 2,5 kadencje
Augustyn Klimek V-ce Prezes przez 2 kadencje
Stanisław Pośpiech V-ce Prezes przez 2 kadencje
Bogdan Maciejewski Skarbnik przez 2 kadencje
Henryk Gorzolnik Członek Zarządu przez 2 kadencje

Maksymalnie nasze Koło liczyło 45 członków a obecnie jest nas 25-ciu. Można zauważyć wyraźną tendencję spadkową. Średnia wieku naszych członków jest powyżej 60 lat. Brak napływu młodzieży. W związku z występowaniem pasożyta pszczół Warroa Destruktor i towarzyszących mu chorób wirusowych chów pszczół jest bardziej pracochłonny.

CZYTAJ DALEJ