Obowiązki gminy w zamian za uiszczoną opłatę Drukuj
Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a szczegóły sposób i zakres realizacji tego obowiązku ujęte zostały w uchwale nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Perzowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Treść tej uchwały znajduje się poniżej.

Uchwała TUTAJ