Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości Drukuj

Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi nie zwalnia jednak właścicieli nieruchomości z obowiązków zbierania oraz segregowania odpadów. Zasady, jakie rodzaje odpadów należy segregować oraz jak należy segregować, czyli jakie odpady należy gromadzić w pojemnikach przy nieruchomości, a jakie oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów (sposób pozbywania się odpadów) określa rada gminy (miejska) w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. W regulaminie określa się również rodzaje i minimalne pojemności pojemników, które mają stosować mieszkańcy (a dokładnie: właściciele nieruchomości). Bezpośrednio z ustawy wynika natomiast obowiązek wyposażenia się właściciela nieruchomości w te pojemniki. Regulamin także ustala częstotliwość, z jaką każdy rodzaj odpadów będzie odbierany.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów w tym:

  • Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych.
  • Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i opakowań przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  • Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
  • Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
  • Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  • Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Poniżej treść uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pszów.