Gospodarowanie odpadami Drukuj

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany przy ul. Traugutta 101 (teren ZGKiM Pszów) przyjmuje odpady w poniedziałki od 12:00 do 18:00, oraz w piątki od 8:00 do 14:00

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
kontakt:

odbiór odpadów i pojemniki na odpady     
tel: 32 716 08 19    

rozliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami    
tel: 32 716 08 18    

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Aktualności

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Pszów zawiadamia, że w dniu 28 października 2015 r. Rada Miejska w Pszowie podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Nowe stawki opłaty będą obowiązywały od stycznia 2016 r.
W wyniku zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 1 lutego 2015 roku, zwiększyły się koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta. Zapisy nowelizacji ustawy zostały uwzględnione w specyfikacji do przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Pszów w okresie od 1.07.2015 r. do 30.06.2017 r.

Pierwszą i główną przyczyną zwiększenia kosztów funkcjonowania systemu jest obowiązek wprowadzony w art. 6r ust. 3b ustawy, wprowadzono zapis „w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej”. W związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej (wcześniej raz w miesiącu obecnie dwa razy w miesiącu) w koszty świadczenia usługi dla miasta, przedsiębiorcy zmuszeni byli wliczyć zwiększone nakłady związane z eksploatacją pojazdów (podwojona ilość kilometrów do pokonania celem odbioru odpadów), a także zwiększone wydatki na wynagrodzenia dla pracowników (podwojona ilość roboczogodzin dla pracowników stanowiących osady tych pojazdów).

Drugą z przyczyn zwiększenia kosztów funkcjonowania systemu jest wprowadzony w art. 3 ust. 2, pkt 6 obowiązek przyjmowania przez gminy w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Wcześniej odpad ten właściciel nieruchomości, który przeprowadzał samodzielnie remont musiał zagospodarować we własnym zakresie i pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów (firmy remontowo budowlane wykonujące remonty są zobowiązane zagospodarować odpady, które powstaną przy wykonywaniu przez nie prac), obecnie koszt odbioru i zagospodarowani tych odpadów został przeniesiony na gminy, w związku z czym, w koszty świadczenia usługi dla miasta przedsiębiorcy zmuszeni byli wliczyć także zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.
Wartość poprzedniej umowy z przedsiębiorcą na cały okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2015 r. wynosiła 1.950.000 zł. Wartość obecnej umowy, uwzględniającej obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy, na okres od 1.07.2015 r. do 30.06.2017 r. wynosi 3.177.999,36 zł. W tej sytuacji zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi była konieczna dla utrzymania wymaganego ustawowo samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 listopada 2015 r., pozycja 5558, wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2016 roku i są następujące:
1.    Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 10,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie. Jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny, opłata wyniesie dwukrotność stawki podstawowej.
2.    Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (przedsiębiorstwa, obiekty handlowe, budynki oświaty i kultury, budynki administracyjne itp.):
a.    za każdy pojemnik o pojemności 120 l. - 20,00 zł
b.    za każdy pojemnik o pojemności 240 l. - 36,00 zł
c.    za każdy pojemnik o pojemności 1100 l. - 108,00 zł
d.    za każdy pojemnik o pojemności 7000 l. - 540,00 zł
Jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny, opłata wyniesie dwukrotność stawki podstawowej.
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

----------------------------------

 

Od dnia 27 maja 2015 roku obowiązuje nowy wzór druku "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Druk ten mozna pobrać w dziale "wzór deklaracji".