Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, obronność Drukuj Email
 

                   Zmieniający się charakter współczesnych zagrożeń w tym zwiększona częstotliwość występowania klęsk naturalnych wymusza nowy model narodowych systemów bezpieczeństwa, zawierający kompleksowe narzędzia zarządzania kryzysowego, umożliwiające równoczesne wykorzystanie zasobów militarnych i cywilnych, na każdym poziomie reagowania, tj.: międzynarodowym, regionalnym i krajowym. Ustawa z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 ,poz. 590) znowelizowana przez ustawę z dnia 17 lipca o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która weszła w życie 19 września 2009r. określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Burmistrz wykonuje przy pomocy Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności Urzędu Miasta Pszów. Organem pomocniczym Burmistrza Miasta zapewniającym wykonanie zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym tworzy zintegrowany system zarządzania kryzysowego, który obejmuje organy administracji rządowej i samorządowej, Siły Zbrojne oraz wybrane podmioty sektora prywatnego (właścicieli i posiadaczy infrastruktury krytycznej) i wprowadza następujące definicje:

 • zarządzanie kryzysowe to: działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej;
 • infrastruktura krytyczna to: wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie;
 • sytuacja kryzysowa to: sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;
 • planowanie cywilne to:
  • całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego;
  • planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego:

 1. Rada Ministrów sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadkach niecierpiących zwłoki zarządzanie kryzysowe sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, zawiadamiając niezwłocznie o swoich działaniach Prezesa Rady Ministrów.
 2. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda;
 3. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu;
 4. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Podstawy funkcjonowania obrony cywilnej

     Aktem prawa międzynarodowego regulującym problematykę obrony cywilnej jest Protokół (I) Dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. - dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Część IV ludność cywilna, rozdział VI – obrona cywilna).

Dokument został ratyfikowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 września 1991 r.

     W rozumieniu protokołu „obrona cywilna” oznacza wypełnienie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Zadania obrony cywilnej wg przedmiotowego Protokołu to:

 1. służba ostrzegawcza
 2. ewakuacja
 3. przygotowanie i organizowanie schronów
 4. obsługa środków zaciemniania
 5. ratownictwo
 6. służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną
 7.  walka z pożarami
 8. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych
 9. odkażanie i inne podobne działania ochronne
 10. dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia
 11. doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych  klęskami
 12. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej
 13. doraźne grzebanie zmarłych
 14. pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania
 15. Xdodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne

 

     Na gruncie prawa krajowego problematykę obrony cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416).                                    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042412416 

     Zgodnie z jej zapisami „Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie  i  udzielanie  pomocy  poszkodowanym  w  czasie  wojny  oraz  współdziałanie  w  zwalczaniu  klęsk  żywiołowych 
i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków”.

     Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, z kolei terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).

     Szczegółowy zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, zasady i tryb kierowania, koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020960850

 
   
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.