Komunikat Urzędu Skarbowego Drukuj Email
poniedziałek, 18 lutego 2013 12:03
 

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok przypomina się podatnikom o obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2012 roku.

Ostateczny termin składania zeznań i zapłaty podatku dochodowego upływa 30 kwietnia 2013 r.

 

Rozliczenia można dokonać na formularzach:

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Załącznikami do zeznań są:

PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT-2K, PIT/Z, PIT/ZG

Zeznania można złożyć:

 • elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego korzystając ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. (najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania - system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
 • w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Głowackiego 4 na parterze w sali obsługi podatnika w dniach :

poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. od 700 do 1500,
wtorki w godz. od 700 do 1800

 • za pośrednictwem urzędów pocztowych


W wodzisławskim Urzędzie Skarbowym uruchomiono informację telefoniczną w zakresie zasad rozliczeń rocznych :

 • dla podatników prowadzących działalność gospodarczą (032) 455-43-30 w. 121

 • dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej (032) 455-43-30 w. 174


Krajowa Informacja Podatkowa

- tel. 801 055 055 ( dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

- tel. 22 330 03 30 ( dla połączeń z telefonów komórkowych)

Druki zeznań podatkowych wraz z broszurami informacyjnymi można pobrać:

- w siedzibie US w sali obsługi podatnika

- ze strony internetowej www.finanse.mf.gov.pl

Kasa w Urzędzie Skarbowym, obsługiwana przez Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430

Wpłaty w kasie dokonywane są tylko na blankietach przelewu/ wpłaty gotówkowej na rachunek organu podatkowego wypełnionych przez podatników. Wpłaty gotówkowe oraz zwroty nadpłaconych podatków są realizowane bez prowizji.

Zeznania podatkowe oraz wpłaty podatku mogą być przekazane za pośrednictwem Urzędów Pocztowych - jednakże opłaty pocztowe uiszczają podatnicy.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim

NBP O/Katowice Nr 29101012123068702223000000

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego.

Zwrot nadpłaty następuje:

 • na wskazany rachunek bankowy podatnika - zgłoszenia rachunku bankowego bądź jego aktualizacji dokonuje się na odpowiednim formularzu:
ZAP-3 - jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem PESEL,
NIP-7/ CEIDG-1 - jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem NIP. Ta forma zapewnia szybkie i sprawne otrzymanie zwrotu bez pomniejszenia go o koszty zwrotu.
 • w gotówce:
 
w kasie w urzędzie -istnieje konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty,
przekazem pocztowym - jednak wówczas nadpłata będzie pomniejszona o koszty zwrotu nadpłaty.


Nadpłata nie przekraczająca wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym tj. 8,80 zł w przypadku braku zaległości podatkowych lub bieżących zobowiązań podatkowych zaliczana jest z urzędu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o jej zwrot z kasy.

Złóż zeznanie przez Internet

Tak jak w roku ubiegłym rozliczając się z podatku dochodowego za 2012 r. podatnicy mogą złożyć swoje zeznanie PIT drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego, korzystając z systemu e-Deklaracje.


Do wysłania zeznań podatkowych potrzebne są:

 • dostęp do Internetu,
 • dane takie jak: identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2011 r. - zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.


Dalej wystarczy 5 kroków:

 1. wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl, pobrać i zainstalować z zakładki Do pobrania aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
 2. wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobrać formularz ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka Formularze, a następnie wypełnić,
 3. podpisać go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2011 r.,
 4. wysłać dokument,
 5. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Przed wypełnieniem interaktywnego formularza warto zapoznać się z instrukcją dostępną na stronie.

W tej formie możliwe jest również złożenie zeznania wspólnie z małżonkiem, bez wymogu złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).

System e-Deklaracje to prosty sposób na złożenie zeznania bez konieczności wypełniania papierowego formularza oraz uniknięcie w nich błędów rachunkowych. Rozwiązanie takie nie wymaga stawienia się w urzędzie skarbowym, ani ponoszenia jakichkolwiek opłat, system działa 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Kilka wskazówek, o których należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe:

 • od 01.01.2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako identyfikatorem podatkowym posługują się wyłącznie numerem PESEL, dla pozostałych osób w tym prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym pozostaje numer NIP,

 • emeryci i renciści, który złożyli do ZUS oświadczenie, że zamierzają wspólnie rozliczyć się z małżonkiem, który nie uzyskuje swoich dochodów, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym,

 • w przypadku przekazania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, należy podać numer KRS organizacji oraz kwotę podatku. Można również wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%. Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 1% należnego podatku.


Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% podatku zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Ministra Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/ oraz na portalu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl

Warunkiem przekazania 1% podatku jest:

 • terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty - złożenie korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,

 • zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania (czyli do 30 czerwca 2013 r.) 

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wodzisławiu Śląskim
mgr Marek Bernais
 
  
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.