Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości Drukuj Email

Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi nie zwalnia jednak właścicieli nieruchomości z obowiązków zbierania oraz segregowania odpadów. Zasady, jakie rodzaje odpadów należy segregować oraz jak należy segregować, czyli jakie odpady należy gromadzić w pojemnikach przy nieruchomości, a jakie oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów (sposób pozbywania się odpadów) określa rada gminy (miejska) w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. W regulaminie określa się również rodzaje i minimalne pojemności pojemników, które mają stosować mieszkańcy (a dokładnie: właściciele nieruchomości). Bezpośrednio z ustawy wynika natomiast obowiązek wyposażenia się właściciela nieruchomości w te pojemniki. Regulamin także ustala częstotliwość, z jaką każdy rodzaj odpadów będzie odbierany.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów w tym:

  • Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych.
  • Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i opakowań przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  • Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
  • Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
  • Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  • Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Poniżej treść uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pszów.

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.