Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Nowy system gospodarowania odpadami Drukuj Email
 
1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o czystości i porządku w gminach. Przepisy te wprowadzają od dnia 1 lipca 2013 r. „podatek śmieciowy”, czyli opłatę, jaką będą musieli mieszkańcy gminy (dokładnie – właściciele nieruchomości) uiszczać do urzędu gminy (miasta). To największa i najbardziej rewolucyjna ze zmian w tej ustawie.
 
Celem tej zmiany jest przede wszystkim prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła", czyli ich segregacja przy budynku (mieszkaniu) przez każdego z mieszkańców gminy, a przez to także zmniejszenie ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach odpadów oraz całkowite wyeliminowanie nielegalnych wysypisk i zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych.
 
Zmiana będzie polegała na tym, że właściciele tych nieruchomości, na których mieszkają ludzie (domków jednorodzinnych, czy budynków wielomieszkaniowych – np. wspólnoty i spółdzielnie), jak również i takich budynków, które są częściowo zamieszkałe, a częściowo służą celom niemieszkalnym (np. działalności gospodarczej, gdzie biura położone na parterze budynku służą działalności gospodarczej, a na wyższych piętrach znajdują się mieszkania) nie będą już musieli zawierać umów na „wywóz śmieci” (odbieranie odpadów), a zawarte do tej pory umowy będą mogli w dniu 1 lipca 2013 r. zerwać (wypowiedzieć lub rozwiązać za porozumieniem stron).
 
Od 1 lipca 2013 r. nadal odpady komunalne będzie wywoził przedsiębiorca zajmujący się taką działalnością, jednakże od tego dnia będzie to czynił już na podstawie umowy zawartej z gminą, a nie na podstawie dotychczasowych umów z poszczególnymi właścicielami budynków. Najczęściej gmina będzie zawierała tylko jedną – obejmującą całą gminę – umowę na wywóz śmieci. W większych gminach umów jednak może być nawet kilka, gdyż gminę będzie można podzielić na sektory. W każdym przypadku jednak gmina będzie musiała przeprowadzić przetarg na wywóz śmieci od mieszkańców gminy. A przetarg będzie dawał gwarancję wyboru najtańszego podmiotu (najtańszej firmy), który będzie zbierał i wywoził odpady. Im natomiast tańszy przedsiębiorca zostanie wybrany w przetargu, tym niższa stawka opłaty zostanie wyliczona przez gminę, czyli w rezultacie opłaty uiszczane przez mieszkańców będą niższe. Gmina bowiem, zawierając umowę z firmą wywożącą odpady od mieszkańców, jednocześnie będzie od mieszkańców (dokładnie: właścicieli nieruchomości) pobierać opłatę. W sumie na opłatę składać się będą koszty odbierania śmieci, ich składowania lub innego zagospodarowania, a także koszty administrowania przez gminę tym systemem oraz koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów. Wysokość opłaty zależy zatem od kosztów jakie gmina poniesie, ale także od liczby mieszkańców zamieszkujących gminę. Wysokość kosztów gmina jest w stanie ustalić w oparciu o planowane, bądź rzeczywiście poniesione koszty funkcjonowania nowego systemu. Gmina zbierać będzie od każdego właściciela nieruchomości deklarację, w której oprócz wyliczonej opłaty będzie podana stawka tej opłaty oraz dokładna ilość mieszkańców nieruchomości, ilości zużywanej wody, powierzchni lokalu, lub liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości – w zależności od metody, jaką wybierze rada gminy (więcej informacji w artykule: Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki).
 
Wysokość kosztów funkcjonowania systemu może również zależeć od ustalonych przez gminę zasad postępowania z odpadami (w tym rodzajów odpadów, które należy selektywnie zbierać oraz sposobu pozbywania się segregowanych odpadów). W przypadku bowiem utworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów część segregowanych odpadów mieszkańcy będą przekazywali do takiego punktu – oczywiście nieodpłatnie – gdyż w zamian za odbierane odpady będą uiszczali już opłatę (podatek). Gmina ma dużą swobodę w ustaleniu, które odpady będą odbierane u źródła (z nieruchomości), a które mieszkańcy będą przekazywali do punktów. Gmina czyni to w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach (więcej informacji w artykule. Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości według regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach).
 
Nowy system przewidywać będzie przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie odbierania (dokładnie: pozbywania się) i zagospodarowania odpadów komunalnych. Rada gminy będzie jednak mogła zdecydować, że odpady będą odbierane także od właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują na tej nieruchomości ludzie (czyli nieruchomości niezamieszkałych) – jest to uprawnieniem, a nie obowiązkiem gminy. Wtedy również i właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą wnosili opłatę (podatek) na rzecz gminy, a gmina zawierała umowę na wywóz odpadów z terenu tych nieruchomości. Gmina może jednak zadecydować o przejęciu obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych jedynie od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują ludzie (czyli z nieruchomości zamieszkałych), pozostawiając dotychczasowe zasady w stosunku do nieruchomości niezamieszkałych i ich właścicieli, czyli możliwość zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych między nimi a przedsiębiorcą (dokładnie: podmiotem) odbierającym odpady komunalne. Zatem w ten sposób na terenie gminy funkcjonowałyby dwa systemy (więcej informacji w artykule: Kogo obejmie system gospodarowania odpadami?.).
 
Po ustaleniu przez gminę stawki opłaty, rada gminy będzie ustalała wzór deklaracji, jaką właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek wypełnić oraz złożyć do urzędu. W deklaracji znajdą się informacje potrzebne do wyliczenia opłaty – właściciel nieruchomości wyliczy tą opłatę, a następnie będzie zobowiązany ją uiścić – na rzecz gminy – w wysokości wynikającej z deklaracji (więcej w artykule: Wzór deklaracji). W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnio¬nych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. Kwota opłaty natomiast ma zostać wpłacona w terminie ustalonym przez gminę w odrębnej uchwale (więcej informacji w artykule: Termin wpłaty opłaty). Niedokonanie wpłaty w terminie określonym przez gminę (radę gminy) skutkuje naliczeniem odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych (znajduje tu zastosowanie art. 21 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej).
 
Nowy system jedynie potocznie nazywany „podatkiem śmieciowym” (pojęcie to nie występuje bezpośrednio w ustawie) ma jednak wiele z należnością podatkową wspólnego, choćby i przez to, że znajdują w tym systemie zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej.
 
Po ustaleniu przez gminę wysokości stawki opłaty, terminu wpłaty tej opłaty oraz wzoru deklaracji, gmina (rada gminy) określi również obowiązki gminy w zamian za pobieraną opłatę (podatek). Gmina może bowiem ustalić, że w zamian za pobieraną opłatę odbierać będzie od mieszkańców wszystkie odpady, albo też ustali, że będzie odbierać tylko niektóre rodzaje odpadów lub też konkretną ilość odpadów komunalnych (np. nie więcej niż dwa pojemniki). Jeśli gmina ograniczy ilość odbieranych odpadów w zamian za uiszczany podatek, będzie też musiała następnie pobierać odrębną opłatę za dodatkowe ilości lub rodzaje odpadów (więcej informacji w artykule: Obowiązki gminy w zamian za uiszczoną opłatę).
 
Na wprowadzenie nowego systemu ustawodawca dał gminom półtora roku. Podatek śmieciowy ma obowiązywać w każdej gminie od dnia 1 lipca 2013 r., choć ustawa daje możliwość wprowadzenia nowego systemu już wcześniej. Wprowadzenie nowego systemu przed 1 lipca 2013 r. wydaje się jednak nieuzasadnione (więcej informacji prawnych: Podstawa prawna systemu i przepisy prawa).
 
   
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.