Najstarszy wśród członków Koła w Pszowie. Drukuj Email
 
Najstarszy wśród członków Koła w Pszowie.

Z pośród członków zwyczajnych Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pszowie, 4-ch liczy sobie ponad 90 lat. Wśród nich najstarszym jest kol. Karol Ogórek, który w styczniu tego roku ukończył 96 lat. Urodził się 27 stycznia 1913 roku w Rybniku. Tam też skończył Szkołę Powszechną i Gimnazjum. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Wybuch II wojny światowej nie pozwolił mu jednak na ukończenie studiów i zdania wymaganych egzaminów.
W lipcu 1939 roku rozpoczął praktykę w Miejskich Zakładach Technicznych w Rybniku, ale po wkroczeniu wojsk Niemieckich i objęciu władzy przez okupanta - z powodu zdeklarowania się do narodowości polskiej - został zwolniony już w październiku tego roku.
Pod koniec listopada 1939 r. wstąpił do powstałej, tajnej organizacji „Związku Walki Zbrojnej". Został zaprzysiężony jako komendant placówki Orzepowice, Zwonowice i Wielopole. Powierzono mu organizowanie nowych placówek organizacji w tych miejscowościach. Od m-ca lutego placówki te przekształcono w Grupę Armii Krajowej i podporządkowano Grupie Rybnik, gdzie pełnił funkcje dowódcze pod pseudonimem „Winkler".
W dniu 28 kwietnia 1940 r. groziło mu aresztowanie, zmuszony został do ukrywania się w terenie, kontynuując działalność organizacji. W chwili ponownej próby aresztowania we wrześniu tego roku, zmuszony został do przeniesienia się do Sudołów i zatrudnienia w firmie budowlanej w charakterze pracownika fizycznego, gdzie pracował do końca 1940 roku.
W marcu 1941 roku jako spalony, został przerzucony na teren tzw. „Generalnej Gubernii" do Krakowa i przekazany do pracy konspiracyjnej w kompanii dr Zająca Feliksa, psedonim „Huragan". W kompanii tej pełnił początkowo funkcję szeregowego żołnierza, pracując jednocześnie w charakterze pracownika umysłowego na stacji kolejowej a następnie w firmie spożywczej J. Meiul w Krakowie.
W maju 1942 roku. firma skierowała go do swej filii w Przemyślu. Natomiast dowództwo kompanii Armii Krajowej, oddelegowało go do pracy konspiracyjnej na terenie Przemyśla, w charakterze łącznika - wywiadowcy, gdzie pracował do końca wojny. W okresie okupacji, z powodu pracy konspiracyjnej poszukiwany był przez Gestapo i umieszczony w spisie osób ściganych w tzw. „Księdze Poszukiwań".
W sierpniu 1945 roku wrócił do domu i rozpoczął pracę w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego najpierw w aprowizacji, potem w ekspedycji a wreszcie na stanowisku Kierownika Działu Zaopatrzenia. W tym charakterze w grudniu 1957 roku przeniesiony został do Kopalni Węgla Kamiennego „Anna" w Pszowie, gdzie pracował do emerytury.
W 1958 roku ukończył Technikum Górnicze w Katowicach na Wydziale Zaocznym, uzyskując tytuł „Technika Górnika".
Pracując, brał czynny udział w wielu pracach społecznych w Rybniku a potem w Pszowie. W latach 1950 - 1956 był członkiem Rady Zakładowej i Kasy  Zapomogowo-Pożyczkowej w Dyrekcji RZPW. W uznaniu tej pracy otrzymał „Medal X-lecia PRL". Był członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego „ROW Rybnik". W 1974 r. odznaczony został Srebrną Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego". W latach 1956 - 1965 był członkiem Rady Nadzorczej „Powszechnej Spółdzielni Spożywców" w Pszowie. Był też członkiem Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Muzycznej i Technikum Górniczym w Rybniku a także członkiem Samorządu Mieszkańców w Rybniku.
W Lutym 1976 roku wstąpił do Koła Miejskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Pszowie. Jako członek ZBoWiD-u dał się poznać, jako dobry aktywista i działacz społeczny, udzielając się we wszystkich poczynaniach Koła. W latach 1970-tych, Koło Miejskie zajęte było przeniesieniem „Kombatanckiej Izby Pamięci Narodowej" do nowego pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie. Karol Ogórek jako Kierownik Działu Zaopatrzenia Kopalni „Anna" w Pszowie, wykazał wiele starań w jej wyposażenie w nowy sprzęt, meble, i elementy wystawowe. Był współtwórcą tego obiektu przeznaczonego przede wszystkim dla młodzieży.
W latach 1990-tych został pozytywnie zweryfikowany zostając członkiem zwyczajnym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Dopiero w 1995 r. odznaczony został „Krzyżem Armii Krajowej", oraz została mu nadana „Odznaka Weterana Walk o Niepodległość". Natomiast w 2001 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu stopień „Podporucznika Wojska Polskiego" a Prezes Rady Ministrów „Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny". Ząb czasu i pogarszający się stan zdrowia, nie pozwalał mu na aktywna działalność w organizacji kombatanckiej, ale - mimo, że mieszka w Rybniku - utrzymuje z nią kontakt, interesuje się jej działalnością. Starzy kombatanci, koledzy i przyjaciele odwzajemniają się, odwiedzają go w domu i informują o swych poczynaniach.
W dniu 95 rocznicy urodzin, członkowie Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie, odwiedzili go w domu, wręczyli piękny bukiet kwiatów, „Dyplom Uznania" w imieniu Zarządu Głównego ZKRPiBWP w Warszawie i Zarządu Okręgowego w Katowicach, „List Gratulacyjny" od Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie z pracą zbiorową omawiająca „Miejsca Pamięci Narodowej" w Pszowie, oraz skromne upominki rzeczowych.
Wszyscy pszowscy kombatanci, z okazji „Święta Wojska Polskiego" życzą mu dalszym długich lat życia w dobrym zdrowiu i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego najlepszego kolego KAROLU.

 
   
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.